Informacje o ubezpieczeniu

Dane Ubezpieczającego

Prosimy podać podstawowe informacje dotyczące podmiotu ubezpieczającego.

numer NIP wymagany jest jedynie od osób prowadzących działalność gospodarczą lub będących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług

Adres zameldowania / siedziba firmy

Dane kontaktowe
Zakres ubezpieczenia

Wybierz zakres ochrony.Okres ubezpieczenia

Określ okres przez jaki ma obowiązywać ochrona.

Do dnia:

2020-07-18

W przypadku braku możliwości ustalenia przychodu w roku ubiegłym należy podać planowany przychód netto w roku bieżącym

W przypadku klauzul nr 1 lub 2 należy wypełnić dodatkowy załącznik z danymi osób.


wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Funk Services Sp. z o.o. (Spółka) z siedzibą w Warszawie (00-480) przy ul. Wiejskiej 17/7, w celu prowadzenia agencyjnej obsługi umowy ubezpieczenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Ubezpieczający potwierdza że:
1. Powyższe informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym;

2. Otrzymał kopię niniejszego wniosku;
3. Otrzymał i zapoznał się z ogólnymi warunkami
ubezpieczenia kosztów obsługi sporów podatkowych Allianz Podatnik zatwierdzonymi uchwałą Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 234/2015 z dnia 8.12.2015 r. oraz klauzulą nr 1, 2, 3, 4, 5.
Klauzula informacyjna:
Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A., (Administratora) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, w celu obsługi i wykonania umowy, w celu reasekuracji ryzyk, w celu analitycznym oraz w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych i prawo ich poprawiania.
W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody w ramach klauzuli marketingowej Pani/Pana dane będą udostępniane przez Administratora następującym podmiotom: Towarzystwu Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A., Powszechnemu Towarzystwu Emerytalnemu Allianz Polska S.A oraz funduszom przez niego zarządzanym, Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A., Allianz Polska Services sp. z o.o. (adres siedziby ww. podmiotów: ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa), zwanym dalej „Spółkami Grupy Allianz Polska”. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych, jak również sprzeciwu, które to uprawnienia przysługują w stosunku do każdego z ww. podmiotów.
W przypadku zawierania przez Panią/Pana umowy ubezpieczenia w związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą wyrażona poniżej zgoda w ramach klauzuli marketingowej dotyczy ujawniania danych reprezentowanego przez Panią/Pana podmiotu i obejmuje zwolnienie z tajemnicy ubezpieczeniowej na rzecz pozostałych Spółek Grupy Allianz Polska.

Wyrażam dobrowolną zgodę* na udostępnianie moich danych, w tym danych osobowych, zawartych w niniejszym dokumencie oraz pozyskanych w związku z zawartymi i wnioskowanymi umowami, Spółkom Grupy Allianz Polska wymienionym w klauzuli informacyjnej w celach analitycznych i marketingowych (w tym zgodę na zestawianie moich danych przez te Spółki), oraz przetwarzanie przez Administratora i Spółki Grupy Allianz Polska moich danych osobowych w celach marketingowych również w przypadku niezawarcia umowy lub po jej rozwiązaniu.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną od Funk Services Sp. z o.o. wszelkiej korespondencji dotyczącej informacji związanych z obsługą ubezpieczeń Allianz Skarbowy oraz Allianz Podatnik na wskazany przeze mnie adres e-mail.