zł rocznie

Wybierz miesiąc rozpoczęcia ochrony:

Data zakończenia umowy ubezpieczeniowej:


Dane osobowe

Dane opiekuna prawnego deklarującego przystąpienie dziecka do umowy ubezpieczenia.

Adres zamieszkania:


Dane Osoby ubezpieczonej

Podaj dane osoby objętej ubezpieczeniem.

Adres zamieszkania:


Oświadczam, że doręczono mi informację o zakresie ubezpieczenia oraz OWU Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i Na Czas Podróży zatwierdzone w dniu 01.07.2017. i zapoznałem/am się z ich treścią.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na finansowanie składki ubezpieczeniowej.

Oświadczam, że zostałam/łem poinformowana/y, że Funk Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 17/7, będzie administratorem danych osobowych, pobranych zgodnie z treścią art. 815 kodeksu cywilnego, które będą przetwarzane w celu realizacji pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz o prawie wglądu do moich danych osobowych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a podanie danych tele adresowych jest niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną.

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Funk Services Sp. z o.o. (Spółka) z siedzibą w Warszawie (00-480) przy ul. Wiejskiej 17/7, w celu prowadzenia agencyjnej obsługi umowy ubezpieczenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną od Funk Services Sp. z o.o. wszelkiej korespondencji dotyczącej informacji związanych z obsługą Programu ubezpieczeń dzieci i młodzieży w zakresie NNW na wskazany przeze mnie adres e-mail.