Allianz Skarbowy

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej dla klientów odpowiadających za finanse firmy.

Jest to pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem spraw sądowych z kodeksu karnoskarbowego, jak również refundacja kar pieniężnych (mandaty, grzywny) nałożonych na Ubezpieczonego przez fiskusa lub sąd w związku z postępowaniem karnoskarbowym.

pobierz prezentację

Szczegóły oferty

W ramach ochrony może być dodana klauzula karna, która pokrywa koszty adwokata i koszty postępowań karnych w związku z prowadzeniem spraw gospodarczych.

Ubezpieczenie gwarantuje również klientom ochronę w zakresie Odpowiedzialności cywilnej w ramach której, pokrywane są wszystkie roszczenia kierowane przez pracodawcę do pracownika w związku z wykonywaniem przez niego księgowych czynności służbowych (na zasadach określonych w KP). W takim samym wymiarze pokrywane są także roszczenia jednego mocodawcy, gdy osoba wykonująca czynności księgowe pełni je na podstawie innej umowy cywilnoprawnej (zlecenie, samozatrudnienie).

produkt przeznaczony dla

  • członkowie zarządu – to oni najczęściej mają zarzuty z KKS w spółkach kapitałowych
  • właściciele firm – to oni mają najczęściej zarzuty z KKS, jeśli prowadzą działalność gospodarczą
  • dyrektorów finansowych,
  • głównych księgowych,
  • pracowników działu księgowości i działu płac,
  • prokurentów,
  • pracowników działu controllingu,
  • innych osób w sposób bezpośredni lub pośredni odpowiedzialnych za sprawy podatkowe w firmie.
suma ubezpieczenia
Podlimit na kary i grzywny
kwota składki
kwota składki

gdy firma, z którą współpracuje Klient NIE POSIADA Allianz Podatnik

gdy firma, z którą współpracuje Klient POSIADA Allianz Podatnik

20 000 zł

10 000 zł

720 zł

360 zł

50 000 zł

25 000 zł

1 440 zł

720 zł

80 000 zł

40 000 zł

1 920 zł

960 zł

100 000 zł

50 000 zł

2 400 zł

1 200 zł

120 000 zł

60 000 zł

2 640 zł

1 320 zł

150 000 zł

75 000 zł

2 880 zł

1 440 zł

180 000 zł

90 000 zł

3 240 zł

1 620 zł

200 000 zł

100 000 zł

3 600 zł

1 800 zł

220 000 zł

110 000 zł

3 960 zł

1 980 zł

250 000 zł

125 000 zł

4 320 zł

2 160 zł

280 000 zł

140 000 zł

4 800 zł

2 400 zł

300 000 zł

150 000 zł

5 280 zł

2 640 zł

400 000 zł

200 000 zł

7 200 zł

3 600 zł

500 000 zł

250 000 zł

9 600 zł

4 800 zł

Klauzula karna

1 500 zł

750 zł