Administrator i dane kontaktowe administratora i Inspektora Ochrony Danych

Administratorem danych osobowych jest Funk Services Sp. z o.o. ul. Wiejska 17/7 00-480 Warszawa tel. 071 720 70 21

Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail  agencja@funk.pl  lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail agencja@funk.pl

Przetwarzanie danych

Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w celu:

 • przygotowania i przedstawienia oferty, w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do przygotowania i przedstawienia oferty (tj. do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),
 • oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania klientów przed zawarciem umowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia,
 • marketingu, obejmujące przesyłanie informacji drogą telefoniczną lub mailową

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b, lit. c, lit. f RODO;

Decyzje dotyczące wysokości składki ubezpieczeniowej będą podejmowane automatycznie tj. bez udziału człowieka, na podstawie Pani/Pana danych niezbędnych do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego przez ubezpieczyciela w odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia. Decyzje będą oparte o profilowanie, tj. automatyczną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego zawarcia z Panią/Panem umowy ubezpieczenia. W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji dotyczącej wysokości składki ubezpieczeniowej, ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania tej decyzji, prawo do wyrażenia własnego stanowiska oraz wystąpienia o ponowne przeanalizowanie Pani/Pana sprawy i podjęcie decyzji przez pracownika.

Podanie danych osobowych jest konieczne do przygotowania oferty umowy ubezpieczenia oraz do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – bez podania danych osobowych nie jest możliwe przygotowanie oferty umowy ubezpieczenia, ani zawarcie umowy ubezpieczenia.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane przez towarzystwa, z którymi współpracuje agencja w celu przedstawienia oferty ubezpieczenia a  są to:

 1. PZU S.A.
 2. SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA S.A.
 3. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI WARTA S.A.
 4. AVIVA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ OGÓLNYCH S.A
 5. AXA UBEZPIECZENIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI SPÓŁKA AKCYJNA.
 6. CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED SP. Z O. O. ODDZIAŁ W POLSCE;
 7. COLONNADE INSURANCE SOCIETE ANONYME ODDZIAŁ W POLSCE;
 8. COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP;
 9. GENERALI TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
 10. GENERALI ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
 11. GOTHAER TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
 12. TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI ALLIANZ POLSKA S.A.
 13. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ALLIANZ ŻYCIE POLSKA S.A.
 14. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI WARTA S.A.
 15. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ INTER POLSKA S.A.
 16. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ INTERRISK S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 17. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE INTER-ŻYCIE POLSKA S.A.
 18. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE WARTA S.A.;
 19. LEADENHALL POLSKA SP. Z O.O. coverholder rynku Lloyd’s zarejestrowanym pod numerem 10993CT
 20. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH CONCORDIA POLSKA

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu realizacji praw i obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przedawnienia roszczeń.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

Pani/Pana dane  osobowe wynikające z zawarcia konkretnej umowy ubezpieczenia będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia, czyli maksymalnie przez 21 lat od końca roku, w którym wygasła ochrona ubezpieczeniowa, w tym 20 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej  problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia dla umów ubezpieczenia kończących się w danym roku.

Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy ubezpieczenia w ciągu dwóch miesięcy od złożenia Ci Pani/Panu przez nas oferty, Pani/Pana dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie ubezpieczenia zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług naszych możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego podmiotów z Grupy Funk możemy przetwarzać do czasu, aż wycofasz zgodę względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Przekazywanie danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym spółkom z Grupy Funk tj. Funk International Polska Sp. z o.o. ul. Wiejska 17/7 00-480 Warszawa, jeśli wyraziła Pani/Pan zgodę na takie przekazanie.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana prawa

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Zgodę można odwołać w każdym czasie w oddziale lub wysyłając e-mail na adres agencja@funk.pl albo pismo na adres Funk Services  Sp. z o.o. ul. Wiejska 17/7 00-480 Warszawa.  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W czym możemy pomóc?

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji o naszej ofercie, skontaktuj się z nami

Funk Services Sp. z o.o.
ul. Wiejska 17/7
00-480 Warszawa
tel. (+48) 22 518 86 25

email: Karolina.Rakowska@funk.pl