Reklamacje

 1. Osoba fizyczna Ubezpieczająca, Ubezpieczona, Uposażona lub uprawniona z umowy ubezpieczenia do otrzymania lub świadczenia może składać reklamację w każdym czasie jeśli ma zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Funk Services Sp. z o.o.
 2. Reklamacje mogą być składa w następujący sposób:

– w formie pisemnej – osobiście w oddziale Funk Services Sp. z o.o. we Wrocławiu PL. Powstańców Śląskich 17a/221, 53-329 Wrocław

– w formie elektronicznej – agencja@funk.pl

– ustnie – telefonicznie pod numerem telefonu 071 720 70 21

 1. Zgłoszone reklamacje powinny zawierać dane Klienta, które będą umożliwiały jego identyfikację, numer polisy oraz ewentualne zastrzeżenia zgłaszane prze Klienta.
 2. Funk Services Sp. z o.o. rozpatruje reklamacje niezwłocznie po jej otrzymaniu. Jeżeli reklamacja dotyczy polisy lub szkody zaistniałej w konkretnym towarzystwie ubezpieczeniowym, Funk Services niezwłocznie przekazuje reklamację do podmiotu odpowiedzialnego za daną polisę lub szkodę. Odpowiedź na reklamacje jest najpóźniej udzielana do 30 dni od daty wpływu reklamacji, chyba  że zaistniały skomplikowane okoliczności, które uniemożliwiły udzielenie odpowiedzi na reklamacje w skazanym terminie. W takim przypadku Funk Services Sp. z o.o. lub Towarzystwo Ubezpieczeniowe poinformuje Klienta o zaistniałym zdarzeniu. Termin oczekiwania nie może przekroczyć 60 dni od daty złożenia reklamacji przez Klienta.
 3. W przypadku niedotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, o którym mowa w punkcie 4 powyżej, reklamację uważa się za rozpatrzona zgodnie z wolą Klienta.
 4. Odpowiedz na reklamację jest udzielana w formie papierowej lub na wniosek Klienta odpowiedź na reklamację może być dostarczona drogą elektroniczną.
 5. Spór między Klientem a Multiagencją Funk Services Sp. z o.o. może być zakończony w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientami a podmiotami rynku finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przed Rzecznikiem Finansowym (rf.gov.pl).
 6. Skargi lub zażalenia składane przez inne osoby niż, wymienione u punkcie 1 powyżej lub w innej formie wymienione w punkcie 2 powyżej, dotyczące składania reklamacji do Funk Services Sp. z o.o. związanego z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia, powinny zawierać dane i informacje, o których mowa w punkcie 3 powyżej. Reklamacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, są rozpatrywane w
 7. terminie 30 dni od ich otrzymania przez Funk Services Sp. z o.o. Jednocześnie Funk Services informuje zainteresowanego o sposobie załatwienia reklamacji niezwłocznie po ich rozpatrzeniu, w sposób uzgodniony wcześniej z ta osobą.

Jeżeli reklamacja dotyczy bezpośrednio polisy lub szkody w konkretnym Towarzystwie Ubezpieczeniowym, reklamacja zostanie przekazana do ubezpieczyciela celem udzielenia odpowiedzi niezwłocznie po jej otrzymaniu od klienta.

 1. Niezależnie od powyższego Klient może składać skargi i zażalenia na działalność Funk Services Sp. z o.o. do uprawnionych organów, np. Komisja nadzoru Finansowego, miejski lub powiatowy Rzecznik Konsumentów oraz innych organów zajmujących się ochroną klientów podmiotów rynku finansowego.
 2. Multiagencja Funk Services Sp. z o.o. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

 


FUNK – reklamacja – kwestionariusz

W czym możemy pomóc?

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji o naszej ofercie, skontaktuj się z nami

Funk Services Sp. z o.o.
ul. Wiejska 17/7
00-480 Warszawa
tel. (+48) 22 518 86 25

email: Karolina.Rakowska@funk.pl