Grupa nieformalna WARTA

To oferta dla osób, które szukają zabezpieczenia siebie oraz rodziny na wypadek różnych, nieprzewidzianych okoliczności życiowych. Unikalna konstrukcja ubezpieczenia zapewnia klientom indywidualnym szeroki zakres ochrony zarezerwowany dotąd dla osób objętych grupowymi ubezpieczeniami organizowanymi przez firmy (np. wypłata w momencie narodzin dziecka czy śmierci rodziców/teściów).

Do kogo skierowany jest program?

Program skierowany jest do osób, które:

 • ukończyły 18. rok życia i nie ukończyły 67. roku życia w momencie przystępowania do ubezpieczenia,
 • nie przebywają na zwolnieniu lekarskim, w szpitalu, hospicjum, zakładzie opiekuńczo – leczniczym i innych podobnych placówkach, nie posiadają orzeczenia o niezdolności do pracy, uprawnienia do otrzymywania świadczeń rehabilitacyjnych, orzeczenia o niepełnosprawności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w dniu podpisania deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia.

Jak przystąpić do ubezpieczenia?

Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową jest:

 • przesłanie podpisanego Oświadczenia do deklaracji z 4 podpisami ubezpieczonego,
 • zapoznanie się z OWU przed podpisaniem deklaracji przystąpienia,
 • przesłanie kompletnie wypełnionej i podpisanej deklaracji przystąpienia wraz z podaniem danych kontaktowych (nr telefonu, adres korespondencyjny, mailowy, itp.).

Ochrona ubezpieczeniowa wygasa w najbliższą rocznicę polisy przypadającą po dniu ukończenia przez Ubezpieczonego 67 lat. Osoba, która wystąpi z ubezpieczenia grupowego w Warcie nie będzie mogła ponownie zostać przyjęta do programu.

Dokąd należy dostarczyć podpisane dokumenty w oryginale?

Poprawnie wypełniony komplet dokumentów, tj.:

 • deklarację przystąpienia (z wybranym wariantem ubezpieczenia),
 • oświadczenie do deklaracji przystąpienia należy przesłać do FUNK do 15. dnia każdego miesiąca, aby ochrona obowiązywała od 1. dnia następnego miesiąca (np. do 15 września 2017 r., aby ubezpieczenie rozpoczęło się 1 października 2017 r.)

na poniższy adres korespondencyjny:
Funk Services Sp. z o. o. | ul. Wiejska 17/7 | 00–480 Warszawa

Uwaga: prosimy o podanie w deklaracji przystąpienia numeru telefonu i adresu mailowego w celu sprawniejszej komunikacji.

Obowiązujące Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Do niniejszego programu mają zastosowanie Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia WARTA Ekstrabiznes Plus oraz dodatkowe postanowienia umowy dostępne w siedzibie ubezpieczającego. OWU dostępne są również w Biurach Regionalnych

Tryb płatności składki

Składka za ubezpieczenie przekazywana jest w trybie miesięcznym przez Ubezpieczonego bezpośrednio na konto indywidualne Funk Services Sp. z o. o., ul. Wiejska 17/7, Warszawa. Numer konta bankowego zostanie nadany po przesłaniu do FUNK kompletnie wypełnionych dokumentów w oryginale. Potwierdzeniem ubezpieczenia będzie wystawiony przez Wartę certyfikat, wysłany bezpośrednio do ubezpieczonego na wskazany adres w deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia. Uwaga: składka za ubezpieczenie płatna jest z góry do 20. dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc ochrony (np. składka za ubezpieczenie w październiku płatna do 20 września 2017 r. aby ochrona ubezpieczeniowa obowiązywała od dnia 1 października 2017 r.). Brak płatności skutkuje brakiem ochrony i wykreśleniem z ubezpieczenia bez możliwości ponownego przystąpienia.

Karencje

W stosunku do osób, które przejdą z innego ubezpieczenia grupowego w innym Towarzystwie i przystąpią do ubezpieczenia na życie w TUnŻ Warta S.A. okresy karencji zostaną zaliczone lub skrócone proporcjonalnie do czasu przez jaki ochrony ubezpieczeniowej udzielał inny ubezpieczyciel, w ramach umowy z której dana osoba wystąpiła. Dotyczy to ryzyk, które wystąpiły w zakresie poprzedniego ubezpieczenia grupowego, a które powtórzyły się w zakresie ubezpieczenia w TUnŻ Warta S.A.

Dla nowo przystępujących do ubezpieczenia mają zastosowanie następujące karencje:

 • zgon ubezpieczonego i zgony członków rodzin (małżonka, rodzica/teścia, dziecka) – 6 miesięcy,
 • wszystkie ryzyka nie będące następstwem wypadku –6 miesięcy,
 • pobyt w szpitalu wskutek choroby – 90 dni,
 • poważne zachorowanie ubezpieczonego – 180 dni,
 • poważne zachorowanie dziecka – 180 dni,
 • urodzenie dziecka (żywego lub martwego) – 10 miesięcy.

Poważne zachorowania Ubezpieczonego

Katalog poważnych zachorowań obejmuje 27 jednostek chorobowych:

nowotwór (guz) złośliwy, zawał serca, udar mózgu, operacja pomostowania naczyń wieńcowych, niewydolność nerek, przeszczepianie narządów, paraliż, utrata kończyn, utrata wzroku, utrata słuchu, utrata mowy, ciężkie oparzenia, łagodny nowotwór mózgu, śpiączka, operacja aorty, choroba Alzheimera, schyłkowa niewydolność wątroby, operacja zastawek serca, stwardnienie rozsiane, chorobę Parkinsona, anemia aplastyczna, zapalenie mózgu, schyłkowa niewydolność oddechowa, zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych, choroba Creutzfeldta Jakoba, zakażenie HIV/Human Immunodeficiency Virus lub rozpoznanie AIDS/Nabyty Zespół Niedoboru Odporności (w wyniku transfuzji krwi), zakażenie HIV/Human Immunodeficiendy Virus lub rozpoznanie AIDS/ Nabyty Zespół Niedoboru Odporności (w związku z wykonywanym zawodem).

Wariant I
Wariant II
Wariant III

Zgon ubezpieczonego

35 000 zł

40 000 zł

55 000 zł

Zgon ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku*

75 000 zł

80 000 zł

110 000 zł

Zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego*

110 000 zł

120 000 zł

165 000 zł

Zgon ubezpieczonego w następstwie zawału serca/ udaru mózgu*

70 000 zł

80 000 zł

100 000 zł

Zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy*

120 000 zł

165 000 zł

Uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku - za 1% uszczerbku na zdrowiu

250 zł

300 zł

500 zł

Poważne zachorowanie ubezpieczonego

15 000 zł

20 000 zł

21 000 zł

Poważne zachorowanie dziecka

10 000 zł

10 000 zł

10 000 zł

Zgon małżonka

15 000 zł

20 000 zł

30 000 zł

Zgon małżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku*

30 000 zł

40 000 zł

60 000 zł

Zgon rodzica/teścia

1 100 zł

1 300 zł

1 500 zł

Urodzenie dziecka

1 100 zł

1 100 zł

1 500 zł

Zgon noworodka

1 100 zł

2 200 zł

3 000 zł

Osierocenie dziecka

2 400 zł

2 500 zł

4 000 zł

Zgon dziecka

4 000 zł

4 000 zł

4 000 zł

Leczenie szpitalne

(dziennie, do 14. dnia / od 15. dnia)

max 90 dni pobytu w szpitalu w roku polisowym, min. 4 dni choroba i 1 dzień NW.

w następstwie choroby

40/40 zł

50/50 zł

50/50 zł

w następstwie nieszczęśliwego wypadku

80/40 zł

105 zł/ 52,50 zł

105/52,50 zł

w następstwie wypadku komunikacyjnego

155/52,50 zł

155/52,50 zł

w następstwie wypadku przy pracy

155/52,50 zł

155/ 52,50 zł

OIOM – wypłata jednorazowa

400 zł

750 zł

750 zł

Składka miesięczna za ubezpieczonego

45,10 zł

55,00 zł

70,00 zł

*Kwota świadczenia jest skumulowaną wysokością świadczeń wynikających z OWU wypłacana w przypadku zajścia danego zdarzenia.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Uregulowania dotyczące proponowanej Umowy Ubezpieczenia znajdują się w tekście Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie Warta Ekstrabiznes PLUS oraz umowie ubezpieczenia. Dokumenty te znajdują się w siedzibie ubezpieczającego. OWU dostępne są również w Biurach Regionalnych TUnŻ WARTA S.A. oraz na stronie internetowej www.warta.pl